[Hlavní stránka]-[Místopis]-[Setkání]-[Alba]-[Video]-[Info]-[Foto]
 
[CHKO Beskydy]-[Frýdek-Místek]-[Janovice-Bystré]-[Zajímavé odkazy]


Janovice

Obec Janovice se nachází v malebném podhůří Moravskoslezských Beskyd, 6 km jihovýchodně od města Frýdek-Místek a 5 km severovýchodně od Frýdlantu nad Ostravicí. Sousedí s těmito obcemi: Baška, Skalice, Raškovice, Krásná, Lubno a Pržno. Díky geografickému umístění obce mezi průmyslovým Ostravskem, Frýdecko-Místeckem a pohořím Beskyd lze Janovice nazvat i "vstupní branou Beskyd". Slučuje se zde vliv jak blízkého průmyslu s místním tradičním zemědělským hospodařením, tak i přírodní podmínky urbanizovaného území s přirozenou charakteristikou horských masívů.

Charakteristickou dominantou je kostel, který je ceněnou architektonickou památnou. Jedná se o novogotický kostel sv.Josefa, který byl vysvěcený v roku 1889. Objekt byl zapsán v roce 2001 do Seznamu kulturních památek ČR. Uvnitř zaujmou především varhany, které zde od konce 90.let 19.stol. bez větších oprav znějí dodnes.

Janovice jsou rodnou vsí beskydského zbojníka Ondráše. Zbojník se narodil jako syn fojta Fucimana z Janovic. Jméno Ondráše -Pána Lysé hory je spojeno s nejrůznějšími legendárními historkami a je dalším, které k této krajině neodmyslitelně patří.Také se tu podle něho řada míst jmenuje. Například pískovcový balvan zvaný Ondrášova skála, kde ho údajně družina zvolila svým vůdcem. Pod vrcholem Lukšince se nacházejí Ondrášovy ďury - největší systém puklinových jeskyní. Pamětní deska zbojníku Ondrášovi je umístěna na janovickém hostinci, který nese jeho jméno.

V obci Janovice se v minulosti konaly velmi známé Ondrášovské slavnosti, jejichž základem byl právě příběh zbojníka Ondráše. Národopisné slavnosti byly zaměřeny na folklórní a zbojnickou tradici. Poprvé se konaly v roce 1965 v Hradisku (přírodní amfiteátr Janovic) na počest 250.let od smrti Ondráše. Slavnosti se konaly pravidelně po dobu téměř tří desetiletí (poslední 1995). V programu vystupovala řada známých našich i zahraničních souborů. Vzpomínka na ně a na celý jejich průběh je v pamětech janovických občanů stále živá.

ZŠ Janovice

Třídy základní školy jsou umístěny v objektu, který byl vybudován v roce 1955. Tato skutečnost si v minulosti vyžádala již několik oprav a rekonstrukcí. Poslední z nich proběhla na jaře roku 2010 a týkala se kompletních oprav záchodů ve staré budově. Janovická škola tak získala velice vkusné sociální zařízení, které vyhovuje náročným požadavkům hygienických a bezpečnostních předpisů.
Další částí školy je přístavba z roku 1991 a také vlastní tělocvična. Školní rok 2009/2010 byl také prvním rokem provozu nově zrekonstruované školní kuchyně.
Škola je úplná devítiletá. Výchovně vzdělávací proces je realizován podle školního vzdělávacího programu "Učíme se pro život". Kromě janovických dětí navštěvují školu tradičně také některé děti z Bašky, Lubna a Bystrého.

MŠ Janovice

Ke zřízení MŠ v Janovicích došlo ve školním roce 1949/1950 z podnětu MNV a SRPŠ. Byla umístěna v rodinném domku p. Sumarové (nyní rodina Korčová). V roce 1956/1957 získala stávající budovu, která prošla mnoha opravami a rekonstrukcemi, až dospěla do nynější podoby. V roce 2003 byla MŠ připojena k ZŠ a je tak vytvořen jeden právní subjekt ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA JANOVICE. 

 

Místní část Bystré

Školství

Otázka školní docházky u nás v minulosti zůstávala dlouho nevyřešena. Je nepravděpodobné, že by děti docházely až do školy ve Skalici. Snad roku 1820 mohly některé děti začít docházet do školy v Janovicích. Teprve výnosem ze dne 21. 10. 1871 bylo okresním školním úřadem uloženo starostovi obce, aby byla v osadě Bystré zřízena docházková škola. Šlo o jednu třídu, která by příslušela ke kmenové škole v Janovicích. Ke zřízení docházkové školy nedošlo. Proto žáci navštěvovali školu v Krásné, na Borové a od roku 1900 v Lubně. Když posledně zmiňovaná obec odmítla ve školním roce 1904-1905 děti z Bystrého přijmout, domáhali se občané zřízení vlastní školy.

Ta byla zřízena v roce 1907, kdy v domě č. 145 byla zajištěna učebna. Protože se vyučovalo ve skromných a stísněných podmínkách, dožadovali se občané zlepšení situace. Situace se vyostřila natolik, že roce 1908 a 1920 žádali, aby se osada osamostatnila jako samosprávná obec.
Po čase pronajala obec místnost v domě č. 60, kde se vyučovalo až do roku 1923. Tehdy byla na Bystrém konečně postavena zděná školní budova o dvou učebnách s bytem pro správce školy. Ve své původní podobě sloužila do roku 1973, kdy byla provedena generální oprava.


I na Bystrém pozvolna ubývalo školou povinných dětí. To vedlo k reorganizaci v roce 1977, při níž byla škola na Bystrém zrušena jako samostatná jednotka a stala se součástí ZŠ Janovice. Od té doby se zde vyučovaly vždy dvě třídy janovické školy.
Provoz školy na Bystrém byl ukončen v červnu roku 2002.
 

Před vchodem do budovy stojí památník padlým za 1. a 2. světové války s nápisem "My mrtví voláme, nezapomeňte!". Byl postaven zásluhou místních občanů. K slavnostnímu odhalení došlo v roce 1946..

Web:  www.skolyjanovice.cz

Kultura a sport

TJ Sokol

K základním cílům jednoty od jejího začátku patřila především tělovýchova a organizace společensko-kulturního vyžití občanů. To se také úspěšně daří několik desetiletí. Uveďme alespoň některé akce pořádané Sokoly: veřejná sokolská cvičení, sokolské Šibřinky, divadelní vystoupení, Pochování basy, vystoupení bystřanské kapely EDEN, maškarní plesy, pořádání zájezdů a výletů za krásami české vlasti nebo nyní stále tradiční Placky v Ohradě (pečení bramboráků). Nezapomíná se ani na děti - uskutečňují se Mikulášské nadílky a organizace se spolupodílí na pořádání Dětského karnevalu. V současné době ještě nesmíme zapomenout na sportovní odpoledne pro děti - Ahoj prázdniny.

Členové bystřanské TJ Sokol se mimo jiné podíleli na veřejně prospěšných pracích. Také si postavili svou klubovnu "Bystřanka", kde se scházejí k různým akcím.

O divadelní aktivity na Bystrém se zasloužili především členové TJ Sokol Bystré. Počátky tělovýchovy na Bystrém spadají do roku 1919, kdy zde vznikla Dělnická tělocvičná jednota. DTJ byla zrušena dva roky po válce, ale v r. 1948 vznikla TJ Sokol. Z kroniky TJ a na základě vyprávění občanů vzpomínáme na několik představení a jejich úspěšnost. Mezi ně lze bez rozmyšlení zařadit Goldoniho "Sluhu dvou pánů", Jiráskovu  "Lucernu, Psohlavce", známé hry "Její pastorkyňa", "Divotvorný klobouk", "Strakonický dudák", "Paní Marjánka-matka pluku". Režiséry byli V. Burmer, A. Garba, L. Garba, J. Zeman. Zvláště zdařilými byla Balákova "Madlenka z kovárny" (1969-70, režie Josef Zeman, odehráno po okolních obcích 17 představení, shlédlo cca. 3500 diváků) a Piskáčkovy "Perly panny Serafínky" (1972, režie Ladislav Garba, celkem 12 představení). V devadesátých letech byly pod vedením Ladislava Garby (působil ve funkci ředitele janovické ZŠ) sehrány školními žáky pohádky "Zkoušky čerta Belímka" a "Krejčovská pohádka".

         

 


"Pochování basy"


 

 


"Pochování basy"


 


 

skupina "EDEN"

     

 

Již od prvopočátku TJ Janovice – Bystré působily v jejím rámci dva směry:  tělovýchovný a divadelní. První veřejné sokolské cvičení se konalo v devětačtyřicátém roce, cvičili muži, ženy, dorost a žactvo. Před vlastním vystoupením byl pietní akt u památníku padlých občanů, kladeny věnce a zazpívány národní písně. Od padesátých let se cvičenci začali připravovat na Československou spartakiádu, které se za dobu své existence několikrát zúčastnili a reprezentovali tak tělovýchovu na Bystrém. Děti také chodily pravidelně na cvičení, které se uskutečňovalo v sálu Restaurace U Toflů.
 

Web:  www.obecjanovice.cz

Hasiči

Sbor dobrovolných hasičů Janovice-Bystré (Požární sbor Bystré) byl ustaven na schůzi v pohostinství Jednota  roku 1956. Prvním předsedou se stal Alois Kučera, velitelem Karel Hovjacký. Organizace SDH v Janovicích dala nově vzniklému sboru do vínku 500,- Kčs a v listopadu 1956 byl sbor vybaven první technikou - stříkačkou s příslušenstvím.
I když bystřanští hasiči nemají za sebou tak dlouhou dobu působnosti jako hasiči janovičtí, vryli se do paměti všech občanů Bystrého mnohými akcemi. Jejich prioritou je především pomoc při živelných pohromách. Provedli si velké stavební úpravy místní hasičské zbrojnice a pomáhají také při různých veřejně prospěšných akcích. Pro oživení společenského dění v obci členové hasičského sboru pořádají o prázdninách zábavu Hasičský výlet, zájezdy po krásách vlasti a jejich historických památkách. V zimním období se konaly Hasičské bály a v současnosti se pak spolupodílí na pořádání Dětského karnevalu.


Z výbavy hasičů z Janovic
 
 
 
 
   

 

Na počest svým dlouholetým členům pořádají každoročně už od roku 1979 hasičskou soutěž s názvem "Memoriál Ladislava Gureckého a Karla Hovjackého". V roce 2005 hasiči z Bystrého spolu s ostatními sbory založili Beskydskou ligu, ve které působí dodnes.
V roce 2008 se hasičům povedlo získat náhradu za starý automobil V3S, Volkswagen Transporter 4X4 - bývalý služební vůz Policie ČR, kterým si vylepšili svou akceschopnost.
 

Web:     www.sdhbystre.cz
    www.obecjanovice.cz
   
http://www.beskydskaliga.info